Administrarea societăților cu răspundere limitată

Activitatea de administrare a societății

Îndeplinirea operaţiunilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii – administrarea societăţii – poate fi încredinţată de către Adunarea generală a asociaţilor uneia sau mai multor persoane, fizice sau juridice, române sau străine.

Administratorii pot fi asociaţi sau neasociaţi ai societăţii cu răspundere limitată pe care o administrează. Numirea administratorilor se face de către asociaţii fondatori fie prin actul constitutiv, la înfiinţarea societății, fie prin Hotarare a Adunarii generale a asociaţilor, când numirea are loc ulterior înfiinţării.

Administratorul, persoană fizică sau juridică, poate avea sau nu dreptul de a reprezenta societatea, aşa cum rezultă din prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 31 / 1990. Dacă un administrator va avea dreptul să reprezinte societatea, cu titlu permanent şi general, va avea şi calitatea de reprezentant legal al acesteia.

Condițiile pentru deținerea calității de administrator

Legea nr. 31 / 1990 privind societățile prevede expres condițiile negative pe care persoanele numite administrator trebuie să le îndeplinească.04

Astfel, conform art. 731 coroborat cu art. 6 alin. (2), nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de bancrută simplă sau bancrută frauduloasă sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31 / 1990.

Reabilitarea intervenită pentru infracțiunile enumerate mai sus conduce și la înlăturarea acestei incompatibilități.

Numirea în calitate de administrator a unei persoane care nu îndeplinește condițiile prevăzute mai sus se sancționează cu decăderea din drepturi a acelei persoane (art. 731 din Legea nr. 31 / 1990).

Prin urmare, poate avea calitatea de administrator persoana cu capacitate deplină de exercițiu care nu a fost condamnată pentru săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.

O persoană juridică, înfiinţată potrivit dreptului român ori dreptului statului în care îşi are sediul, poate fi numită administrator al unei SRL. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să îşi desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică.

Acestă persoană juridică, precum și reprezentantul său, sunt supuși aceloraşi condiţii şi obligaţii şi au aceeaşi răspundere civilă şi penală ca şi un administrator persoană fizică ce acţionează nemijlocit în numele societății, fără ca prin aceasta, persoana juridică pe care o reprezintă, să fie exonerată de răspundere sau să i se micşoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică îşi revocă reprezentantul, ea are obligaţia să numească în acelaşi timp un înlocuitor și să se asigure de îndeplinirea formalităților de opozabilitate (înregistrarea mențiunii în registrul comerțului).

Durata mandatului de administrator al unei SRL

Mandatul unui administrator poate fi limitat în timp încă de la data numirii ori poate fi nelimitat în timp, urmând a înceta prin revocare (de către Adunarea geerală), deces / dizolvare (a administratorului), renunţare la mandat sau prin decădere, ca urmare a intervenirii unei condamnări pentru săvârșirea uneia din infracțiunile amintite mai sus.

În cazul mandatelor limitate în timp, este important să menţionăm că, la data încetării mandatului, persoana al cărei mandat a încetat poate fi aleasă din nou administrator al aceleiaşi SRL, fără ca Legea nr. 31 / 1990 să impună vreo limitare a numărului de mandate pe care administratorul unei SRL le poate primi.

Actul constitutiv poate, cu toate acestea, conține o dispoziție prin care numărul de mandate ale unui administrator să fie limitate, deși utilitatea unei astfel de dispoziții nu se regăsește în practică.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *