Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/legalbus/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Acces la finanțare – Legal to Business

Bănci mai sigure, în folosul economiei: Comisia Europeană salută publicarea rezultatelor testului de stres la nivelul UE realizat de Autoritatea Bancară Europeană şi ale evaluării complexe întreprinse de Banca Centrală Europeană

ezb

De la instalarea crizei financiare, rezistenţa băncilor europene a fost semnificativ consolidată de îmbunătăţiri importante în ceea ce priveşte cadrul legislativ al UE, nivelul şi calitatea supravegherii şi capitalului băncilor. Rezultatele de astăzi (n.n. 26.10.2014) ale testului de stres la nivelul UE şi evaluării complexe, care reprezintă controlul cel mai riguros la care au fost suspuse vreodată băncile din Europa, confirmă în ansamblu această tendinţă pozitivă. Este, de asemenea, un pas important către un Mecanism Unic de Supraveghere funcţional, o componentă cheie a Uniunii Bancare.

Nu este însă loc pentru automulţumire.

Aceste exerciţii solide, de o amploare fără precedent şi printre cele mai stricte la scară mondială, asigură un nivel ridicat de transparenţă în ceea ce priveşte bilanţul şi expunerea datelor băncilor UE la sfârşitul anului 2013 şi permit identificarea şi remedierea oricăror potenţiale vulnerabilităţi rămase. Ele sunt parte integrantă a eforturilor factorilor de decizie politică de a construi un sector bancar european solid şi stabil, deschizând calea către măsuri corective adecvate, care vor trebui să ţină seama de capitalul suplimentar de înaltă calitate atras de bănci din ianuarie 2014.

Acolo unde exerciţiile au identificat deficite nete de capital, autorităţile competente relevante, inclusiv BCE, ca autoritate unică de supraveghere a Uniunii Bancare, vor fi responsabile, începând cu data de 4 noiembrie, de identificarea şi implementarea tuturor acţiunilor de supraveghere necesare. Întreprinderea de acţiuni rapide şi riguroase, ca urmare a rezultatelor exerciţiilor, va fi un demers absolut crucial.

Comisia va insista asupra finalizării cu succes a acestui proces, pentru a restabili pe deplin încrederea în băncile europene, astfel încât acestea să poată oferi din nou credite accesibile pentru economia reală, gospodării şi IMM-uri în special.

De-a lungul acestui proces, Comisia se va asigura că aceste acţiuni ulterioare sunt în conformitate cu legislaţia UE. Prioritatea CE va fi aceea de a se asigura că eventualele deficite de capital sunt acoperite din surse private. Dacă, însă, este nevoie de sprijin de stat, Comisia va aplica normele UE privind ajutoarele de stat, în special Comunicarea Comisiei privind sectorul bancar din august 2013, asigurându-se astfel un mediu concurenţial echitabil pe piaţa unică şi limitarea la minimul necesar a oricărui sprijin public.

Rezultatele de astăzi şi urmările testului de stres la nivelul UE şi ale analizei complexe oferă asigurări investitorilor cu privire la calitatea bilanţurilor băncilor europene. Acest lucru va fi urmat de vigilenţă permanentă şi acţiuni riguroase din partea tuturor autorităţilor de supraveghere competente, cu sprijinul deplin al Comisiei Europene. BCE, în calitatea sa de autoritate unică de supraveghere a Uniunii Bancare, va juca un rol esenţial în acest proces.

Context:

Unul dintre principalele punct slabe ale sectorului bancar european, scos la iveală de criză, a fost subcapitalizarea semnificativă a băncilor. Întărirea rezistenţei sectorului bancar european şi mai buna protecţie a banilor contribuabililor au reprezentat unele dintre principalele priorităţi ale Comisiei în ultimii cinci ani.

S-au făcut progrese considerabile. A fost implementat un nou cadru normativ la nivelul Uniunii Europene, din care merită menţionate îndeosebi:

  • noile norme prudenţiale pentru bănci prevăzute în Regulamentul şi Directiva privind cerinţele de capital, implementând în legislaţia UE un set complet de măsuri de reformă elaborate de Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară şi impunând băncilor să deţină cantităţi suficiente de capital şi active lichide de înaltă calitate (cadrul Basel III);
  • noul cadru de rezoluţie prevăzut în Directiva privind redresarea şi rezoluţia bancară, care se va aplica începând de anul următor şi va pune la dispoziţia autorităţilor responsabile instrumente importante pentru a interveni suficient de rapid şi a facilita procesul de rezoluţie, obiectivul principal fiind protejarea contribuabililor; şi
  • crearea Mecanismului unic de supraveghere şi a Mecanismului unic de rezoluţie, fapt ce va îmbunătăţi considerabil calitatea proceselor de supraveghere şi rezoluţie în cadrul statelor membre ale Uniunii Bancare.

Aceste modificări normative, împreună cu alţi factori, precum acţiunile de supraveghere şi presiunea pieţei, au determinat îmbunătăţiri semnificative la nivelul capacităţii de rezistenţă a sectorului bancar european în ultimii ani, în special în ceea ce priveşte atragerea unui capital suplimentar, de o mai bună calitate. În perioada 2008 – 2013, băncile care participă la evaluarea complexă au atras un capital în exces de 200 de miliarde de euro. Din luna ianuarie 2014, au fost atrase alte 57 de miliarde de euro, sumă care nu este luată în considerare la calcularea rezultatelor, dar va fi reţinută în vederea diminuării deficitelor constatate. Din decembrie 2011 şi până în decembrie 2013, rata fondurilor proprii de nivel 1 a băncilor UE a crescut cu peste 200 de puncte de bază.[1]

Pentru a identifica şi a soluţiona toate potenţialele vulnerabilităţi rămase din sectorul bancar european, Autoritatea Bancară Europeană a coordonat un test de stres la nivelul UE. Acesta acoperă 123 dintre cele mai importante grupuri bancare din întreaga Uniune Europeană. În statele membre ale Uniunii Bancare, controlul de supraveghere a fost unul deosebit de amplu, incluzând de asemenea Analiza Calităţii Activelor, având drept scop asigurarea unui punct de pornire solid şi coerent pentru testul de stres. BCE a evaluat 130 de bănci având sediul în cadrul zonei euro. Obiectivul acestei evaluări complexe este acela de a-i permite BCE, în calitatea sa de nouă autoritate unică de supraveghere, să se asigure că dispune de o imagine completă a băncilor care se vor afla sub directa sa supraveghere începând cu data de 4 noiembrie.

În cazul în care sunt identificate deficite de capital, Consiliul a clarificat pe data de 15 noiembrie 2013 ordinea de implementare a măsurilor de protecţie. În primul rând, băncile ar trebui să atragă capital de pe pieţe sau din alte surse private. Doar în cazul în care acest capital nu este suficient, fondurile publice pot fi angajate la nivel naţional, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. În cazul în care măsurile de protecţie naţionale nu sunt suficiente, pot fi folosite instrumente la nivel european, inclusiv Mecanismul European de Stabilitate pentru zona euro.

Comisia Europeană şi-a adaptat temporar, printr-o Comunicare („Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat în cazul măsurilor de sprijin în favoarea băncilor în contextul crizei financiare”, cunoscută sub numele de „Comunicarea privind sectorul bancar” din anul 2013), normele privind ajutoarele de stat, pentru a stabili sprijinul public acordat instituţiilor financiare pe parcursul crizei. Principalele modificări, aplicabile de la 1 august 2013, includ necesitatea ca băncile să elaboreze un plan solid de restructuraresaulichidare ordonată înainte de a putea beneficia de măsuri de recapitalizare sau de protecţie. Ele includ, de asemenea, repartizarea consolidată a sarcinilor: în caz de deficit de capital, acţionarii băncilor şi creditorii subordonaţi sunt acum obligaţi să contribuie, într-o primă instanţă, înainte ca băncile să poată solicita finanţare publică.

[1] Definiţia punctului de bază (bps): Punctul de bază reprezintă 1/100 dintr-un punct procentual şi se traduce prin 0,01%.

Recent Posts

Safer banks serving the economy: the European Commission welcomes the publication of the results of the EU-wide stress test by the European Banking Authority and the comprehensive assessment by the European Central Bank

ezb

Since the onset of the financial crisis, major improvements in the EU regulatory framework, the level and quality of banks’ capital and supervision have considerably strengthened the resilience of European banks. Today’s results of the EU-wide stress test and the comprehensive assessment, which represent the most intense scrutiny that banks have ever undergone in Europe, confirm overall this positive trend. It is also an important step towards an operational Single Supervisory Mechanism, which is a key component of the Banking Union.

Yet there is no room for complacency.

These robust exercises, unprecedented in scale and among the most stringent worldwide, provide a high level of transparency on EU banks’ balance sheet and data exposure as of end-2013 and allow the identification and redress of any remaining vulnerabilities. They are an integral part of policymakers’ efforts to build a solid and stable EU banking sector as they pave the way to appropriate corrective action, which will have to take into account the additional high quality capital raised by banks since January 2014.

Where the exercises have identified net capital shortfalls, the relevant competent authorities, including the ECB as the Single Supervisor in the Banking Union as of 4 November, will be in charge of determining and taking any supervisory action needed. Rigorous and timely follow-up actions to the results of the exercises will be absolutely crucial.

The Commission will insist on the successful completion of this process in order to fully restore confidence in European banks so that they can again provide affordable lending to the real economy, to households and SMEs in particular.

In this process, the Commission will make sure that such follow-up actions are in line with EU law. Our priority will be to ensure that any capital shortfalls are met from private sources. If, however, state support is needed, the Commission will apply EU State Aid rules, in particular the Commission’s Banking Communication of August 2013, which ensure a level playing field in the single market and that any public support is limited to the minimum necessary.

Today’s results and follow-up of the EU-wide stress test and the comprehensive assessment provide reassurance to investors about the quality of EU banks’ balance sheets. This will be followed up through continuous vigilance and rigorous action by all the competent supervisory authorities, with the full support of the European Commission. The ECB as the Single Supervisor in the Banking Union will play a crucial role in that process.

Background:

One of the main weaknesses of the EU banking sector revealed by the crisis was significant under-capitalisation of banks. Strengthening the resilience of the EU banking sector and better protection of taxpayers’ money has been one of the main priorities of the Commission over the last five years.

Considerable progress has been achieved. A new regulatory framework has been put in place in the EU, notably:

  • the new prudential rules for banks set out in the Capital Requirements Regulation and Directive, implementing a comprehensive set of reform measures developed by the Basel Committee on Banking Supervision, requiring banks to hold sufficient amounts of high quality capital and liquidity (Basel III framework), into EU law;
  • the new resolution framework set out in the Bank Recovery and Resolution Directive, which will apply from next year and will empower the resolution authorities with important tools to intervene early enough and facilitate the resolution process with the key objective to protect taxpayers; and
  • the creation of the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism, which will considerably improve the quality of the supervision and resolution processes in the Banking Union Member States.

These regulatory changes, together with other factors such as supervisory actions and market pressure, triggered major improvements in the resilience of the European banking sector over the last few years, notably in terms of building up additional and better capital. In the period from 2008 to 2013, capital in excess of EUR 200 billion has been raised by banks participating in the comprehensive assessment. Since January 2014, a further EUR 57 billion has been raised, which is not counted in the results, but which will be considered as mitigation of the shortfalls found. Since December 2011 until December 2013, the Core Tier 1 ratio of EU banks increased by over 200 bps.[1]

In order to identify and address any remaining vulnerabilities in the EU banking sector, the European Banking Authority has coordinated an EU-wide stress test. It covers 123 of the most significant banking groups in the whole EU. In the Banking Union Member States, the supervisory scrutiny has been particularly intense, and also includes the Asset Quality Review, aimed at providing a robust and consistent starting point for the stress test. The ECB has assessed 130 banks established in the euro area. The purpose of this comprehensive assessment is to make sure that the ECB as the new Single Supervisor has a full picture of the banks it will directly supervise as of 4 November.

In case capital shortfalls are identified, the Council clarified on 15 November 2013 the pecking order of the backstops. First, banks should raise capital on the markets or raise capital from other private sources. Only if this should not be sufficient, could public money be engaged at national level in line with EU state aid rules. If national backstops are not sufficient, instruments at the European level may be used, including the European Stability Mechanism for the euro area.

The European Commission adapted its temporary state aid rules for assessing public support to financial institutions during the crisis in a Communication(“Communication from the Commission on the application of State aid rules to support measures in favour of banks in the context of the financial crisis” – the so-called 2013 ‘Banking Communication’). The main changes, applicable since 1 August 2013, include requiring banks to work out a sound plan for their restructuring or orderly winding down before they can receive recapitalisation or asset protection measures. They also include strengthened burden-sharing: in case of capital shortfalls, bank shareholders and junior creditors are now required to contribute as a first resort, before banks can ask for public funding.

[1] Bps: basis point definition – Basis point represents 1/100th of a percentage point and translates to 0.01%.

Recent Posts

Fatal error: Cannot redeclare theme_comments() (previously declared in /home/legalbus/public_html/wp-content/themes/jupiter/comments.php:2) in /home/legalbus/public_html/wp-content/themes/jupiter/comments.php on line 2