Calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se pierde prin efectul legii “la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării

commercial-pb-unirii-converted-bis

Societățile cu răspundere limitată aparținând întreprinzătorilor debutanți (SRL-D) care au fost înființate în anul 2011 și-au pierdut, începând cu 31 decembrie 2014, privilegiile acordate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.

Microîntreprinderile înființate în anul 2011, indiferent dacă au împlinit sau nu 3 ani de la data înregistrării în registrul comerțului, sunt obligate să îndeplinească formalitățile aferente intrării în legalitate ca urmare a pierderii acestei calități.

Intrarea în legalitate presupune îndeplinirea formalităților aferente schimbării firmei societății

Dacă până la data de 31 decembrie 2014 societățile aparținând întreprinzătorilor debutanți erau obligate să respecte criteriile potrivit cărora firma avea structura ”Denumire” + ”SRL-D”, acum societățile sunt obligate să renunțe la sintagma ”societate cu răspundere limitată – debutant” sau la acronimul ”SRL – D” pe care să le înlocuiască cu sintagma ”societate cu răspundere limitată” sau cu acronimul ”SRL”, astfel încât firma să reflecte încetarea calității de debutant a întreprinzătorului.

Obligația de schimbare a firmei trebuie îndeplinită de întreprinzători până la data de 14 februarie 2015, dată la care se împlinește termenul legal de 45 de zile de la data pierderii, prin efectul legii, a calității de întreprinzător debutant.

Procedura completă pe care întreprinzătorii sunt obligați să o urmeze,  aferentă schimbării firmei.

Neîndeplinirea acestor proceduri în termenul de 45 de zile de la schimbarea de drept a statutului juridic poate conduce la declararea nulității societății de către Tribunal, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a registrului comerțului.

Sancțiunea cu declararea nulității pentru neîndeplinirea procedurii de mai sus nu este expres prevăzută de OUG nr. 6/2011. Directiva nr. 68/151/CEE – Secţiunea a III-a a Comisiei Europene, care instituie un regim special al nulităţilor în materia dreptului societar, include printre cauzele de nulitate a societăţilor lipsa denumirii acesteia din actul constitutiv. Articolul 56 litera f) preia această cauză de nulitate și în dreptul român.

În opinia noastră, deși actul constitutiv al oricărei SRL-D înmatriculată în 2011 prevede și denumire a societății, începând cu data de 14 februarie 2015, dreptul societății de a folosi denumirea respectivă urmată de sintagma ”societate cu răspundere limitată – debutant” sau de acronimul ”SRL – D” încetează, astfel încât, neconformarea la rigorile aferente schimbării firmei încât să se reflecte noul statut juridic al societății, poate conduce la declararea nulității.

Mai mult de 3.200 de microîntreprinderi SRL-D înființate în 2011 dobândesc posibilitatea de a folosi alternative în ceea ce privește funcționarea societății

Dacă, în vederea înființării cât și pe toată durata funcționării în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 6 / 2011, pentru păstrarea calității de societate aparținând întreprinzătorului debutant, întreprinzătorilor le-a fost impusă o anumită ”conduită” în ceea ce privește organizarea și funcționarea societății, odată cu încetarea calității de SRL – D, acum rigorile acestei conduite sunt înlăturate.

Odată cu 1 ianuarie 2015 și ulterior îndeplinirii formalităților subsecvente transformării din SRL – D în SRL, societățile înființate în 2011 conform OUG nr. 6 / 2011 au posibilitatea, în măsura în care aceasta nu contravine cu obligațiile asumate în cadrul contractelor de finanțare semnate în calitate de SRL-D, de a se folosi de următoarele alternative în ceea ce privește funcționarea societății:

Extinderea obiectului de activitate

Începând cu data de 1 ianuarie 2015, societatea cu răspundere limitată – debutant își poate diversifica activitatea prin includerea în actul constitutiv și, după caz, după îndeplinirea condițiilor pentru desfășurare (autorizare / schimbarea formei juridice, adecvarea capitalului etc.) și desfășurarea efectivă a unor noi activități.

Potrivit tezei I a art. 3 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 6 / 2011, la data înființării, SRL-D ”are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2).”

Începând cu data de 31 decembrie 2014, SRL-D își poate extinde obiectul de activitate, adăugând noi activități din cele pe care deși le-ar fi putut desfășura, dar de la care a fost nevoită să se abțină, ca urmare a acestei limitări prevăzută de lege.

Bineînțeles că, odată cu încetarea de drept, prin efectul legii, a calității de societate aparținând unui întreprinzător debutant, legea permite includerea în obiectul de activitate și acelor activități interzise până acum categoriei din care societatea făcea parte, bineînțeles ulterior îndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurare (obținerea autorizațiilor necesare, schimbarea formei juridice, adecvarea capitalului etc.), articolul 3 alin. (1) lit. e), teza a II-a: ”În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.” nemaiaplicând-se societății.

Acordarea drepturilor de administrare (și) altor persoane exceptând asociații

După cum întreprinzătorilor debutanți din 2011 le este cunoscut faptul că administrarea societății era obligatoriu să fie încredințată asociatului debutant unic ori unuia dintre asociații debutanți încă de la înmatriculare și pe parcursul întreagii durate de funcționare a societății sub forma de SRL-D, începând cu 1 ianuarie 2015, această obligație este înlăturată.

În consecință, administrarea societății poate fi acum încredințată și unei persoane care nu are neapărat calitatea de asociat, fie ea persoană fizică sau juridică, de drept român sau de drept străin, cu condiția ca această persoană să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege pentru deținerea calității de administrator (detalii în legătură cu condițiile privind deținerea calității de administrator al unei SRL).

Cooptarea de noi asociați și cesionarea părților sociale

Deși permisă, conform cadrului legal de înființare și funcționare al societății cu răspundere limitată aparținând întreprinzătorului debutant, cooptarea de noi asociați prin diverse mijloace (cesiunea părților sociale către persoane din afara societății ori majorarea capitalului social prin aportul terților) era condiționată de persoana viitorului nou asociat. În acest sens, participarea la capitalul social al unei SRL – D era condiționată de întrunirea acelorași criterii pe care și fondatorul / fonadatorii erau obligați să le întrunească.

Așadar, asociații societății cu răspundere limitată – debutant, pe lângă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru deținerea calității de asociat în cadrul unei SRL, erau obligați să respecte încă două condiții, și anume:

  • anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului să nu fi deţinut şi să nu deţină calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
  • să dețină pentru prima dată calitatea de asociat al unei societăți cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale OUG nr. 6 / 2011.

Cooptarea de noi asociați fără restricții sau cesionarea de părți sociale către persoane care nu au calitatea de întreprinzători debutanți este permisă, începând cu data de 1 ianuarie 2015 societăților înființate în 2011 în temeiul OUG nr. 6 / 2011.

Este important de precizat că, atât în îndeplinirea formalităților aferente schimbării firmei, cât și a oricăror alte formalități ulterioare, societăților înființate sub formă de microîntreprindere aparținând întreprinzătorilor debutanți nu li se mai aplică scutirea de taxe la înregistrarea mențiunilor în registrul comerțului.

Prezentul articol și trimiterile la care se face referire în cadrul lui reprezintă o informare cu caracter general. În cazul în care considerați că în baza acestor informații ar trebui să implementați diverse strategii, vă recomandăm să solicitați opinia unui specialist. Administratorul site-ului își declină răspunderea cu privire la orice consecințe generate de punerea necorespunzătoare în aplicare a acestor informații.

 

Recent Posts
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search