Sistemul european de raportare financiară simplificat, specific micro întreprinderilor, va fi valabil în curând și în România

business1

Operatorii economici din România care se vor încadra în categoria micro întreprinderilor, potrivit normelor europene vor beneficia de sistemul european de raportare financiară simplificat specific micro întreprinderilor, conform unui proiect de Ordonanță de urgență (Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului) și a două proiecte de Ordin de ministru*, care transpun prevederile noii Directive europene contabile.

Introducerea în legislația națională a unui regim distinct pentru micro întreprinderi este opțională pentru statele membre UE. România optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a simplifica și a reduce cheltuielile administrative pentru micro întreprinderi, așa cum sunt ele definite de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Potrivit Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, sunt micro întreprinderi societățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

    • total active 350.000 euro;
    • cifra de afaceri netă 700.000 euro;
    • numărul mediu de cel mult 10 salariați în cursul exercițiului financiar.

Prin preluarea normelor comunitare în legislația națională și prin raportare la noile criterii prin care se definesc micro întreprinderile,  Ministerul Finanțelor Publice estimează că 94% din operatorii economici raportori (peste 608.000) vor beneficia de avantajele scutirilor și simplificărilor introduse la nivel european.

Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la întocmirea unui bilanț prescurtat și a unui cont prescurtat de profit și pierdere. Ambele componente ale situațiilor financiare anuale vor cuprinde informații minime care trebuie prezentate conform Directivei.

Noile prevederi privind sistemul european de raportare financiară simplificat înlocuiesc sistemul simplificat de contabilitate introdus opțional începând cu anul 2011. Spre comparație, de sistemul simplificat de contabilitate au beneficiat aproximativ 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entităților din economia națională), potrivit informațiilor din baza de date aferentă exercițiului financiar al anului 2013.

Proiectul de Ordonanței de urgență mai vizează următoarele aspecte care urmăresc, de asemenea, diminuarea sarcinilor administrative pentru contribuabili:

Reducerea obligațiilor de auditare:

  • conform proiectului de Ordonanță de urgență, atunci când o societate are obligația să întocmească și situații financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale, raportul de audit să poată fi întocmit sub forma unui singur raport pentru ambele categorii de situații financiare. Modificarea are rolul de a simplifica raportarea financiară și de a reduce costurile administrative;
  • sunt excluse din categoria entităților obligate să-și auditeze situațiile financiare anuale persoanele juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare al unei societăți-mamă cu sediul în România, care are obligația să aplice Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în condițiile în care se introduce și posibilitatea ca societatea-mamă să întocmească un singur raport de audit;
  • sunt exceptate de la obligația de auditare organizațiile fără scop patrimonial care primesc finanțări din fonduri publice, luând în considerare faptul că situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar.

Se reglementează posibilitatea întocmirii unui raport unic al administratorilor, atunci când o societate are obligația să întocmească şi situații financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale.

Se introduce posibilitatea optării pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic şi de către entitățile nou-înființate, care au dreptul potrivit legii să facă această opțiune.

Această prevedere oferă coerență în conducerea contabilității şi în modalitatea de raportare financiară pentru entitățile care au dreptul să opteze pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Se prevede în mod explicit că pentru un exercițiu financiar poate fi depus doar un singur rând de situații financiare și sunt aduse clarificări în ceea ce privește corectarea erorilor constatate după depunerea situațiilor financiare anuale, în sensul că acestea se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității.

__________________________________________

(*proiectul de Ordin de ministru privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și proiectul de Ordin de ministru pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate)

Recent Posts
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search